O nas

Informacje podstawowe

 

Jak przystąpić do powiązania

 

Realizowane projekty  

 

Na podstawie pozytywnych rekomendacji na temat powołania Powiązania Kooperacyjnego, dnia 20 lipca 2011 r. została spisana Umowa o współpracy w ramach Powiązania Kooperacyjnego, zrzeszającego wtedy 11 podmiotów. Na funkcję Koordynatora powołano Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. jako doświadczoną jednostkę otoczenia biznesu. W umowie spisane zostały nadrzędne cele Powiązania Kooperacyjnego, w tym m.in.:

 

 • Stworzenie sieci współpracy w zakresie dostępu do najnowszych rozwiązań w dziedzinie marketingu i reklamy, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, doświadczeń, przedsiębiorstw, uczelni i szkół wyższych oraz instytucji otoczenia biznesu.
 • Inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i firmami spoza Powiązania, w celu zapewnienia i ułatwienia Partnerom i ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii.
 • Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności firm z branży marketingowej na obszarze Wielkopolski oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych w zakresie marketingu.
 • Łączenie i rozwijanie zasobów, kompetencji i doświadczeń z obszaru innowacyjnego marketingu w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na skutecznych narzędziach marketingowych.
 • Ułatwienie dostępu do źródeł finansowania, aplikowanie o wszelkiego rodzaju dofinansowania i wsparcia, w tym środki z UE oraz programów operacyjnych.
 • Ułatwianie współpracy między Partnerami oraz Partnerów z podmiotami i  instytucjami zewnętrznymi.
 • Promocja produktów i usług oferowanych przez wszystkich Partnerów w oparciu o nowoczesne narzędzia w tym m.in. portal internetowy.
 • Pozyskanie nowych możliwości organizacyjnych, wymiana doświadczeń, przepływ informacji, wiedzy i umiejętności.
 • Redukcja kosztów funkcjonowania Partnerów dzięki realizacji wspólnych przedsięwzięć, np. poszerzaniu bazy dostawców.

Współpraca uczestników (partnerów) w ramach Powiązania Kooperacyjnego z jednej strony opiera się na zasadzie komplementarności, umożliwiając uzupełnianie kompetencji, z drugiej zaś prowadzi do wymiany wiedzy i doświadczeń w ramach podobnych działań. Zasada uzupełniania kompetencji jest szczególnie istotna z perspektywy budowania wspólnej oferty Powiązania pod indywidualne zamówienie klienta. Jesteśmy w stanie zbudować pod konkretnego klienta ofertę, spełniającą jego oczekiwania pod kątem kompleksowości, profesjonalizmu oraz ceny. Druga płaszczyzna powiązań, bazująca na zrzeszaniu firm z sektora usług marketingowo-reklamowych lub pokrewnych, daje ogromne możliwości wymiany informacji i doświadczeń a także podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw m.in. poprzez współpracę kooperujących ze sobą firm z instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi, władzami samorządowymi. Dla stabilności oraz rozwoju Powiązania bardzo ważna jest właściwa koordynacja działań oraz wiedza na temat narzędzi i możliwości z jakich może korzystać Powiązanie. Wiedza i doświadczenie Wielkopolskiego Instytutu Jakości daje podstawy do skutecznego wywiązywania się z roli Koordynatora Powiązania.

 

 

- Jak przystąpić do Powiązania

 

Uczestnikiem Powiązania Kooperacyjnego może zostać instytucja, firma, organizacja lub jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna prowadząca bądź zamierzająca podjąć działalność w sektorze usług marketingu i reklamy lub sektorach pokrewnych, wdrażająca tego typu narzędzia, techniki, technologie bądź też prowadząca działalność badawczą i naukową w tym zakresie. Uczestnik Powiązania musi posiadać siedzibę i/lub prowadzić działalność na terytorium Województwa Wielkopolskiego.

Podmiot zainteresowany członkostwem powinien dostarczyć do siedziby Powiązania Kooperacyjnego (ul. Szelągowska 49, 61-626 Poznań):

 • Deklarację przystąpienia do Powiązania Kooperacyjnego marketingu i reklamy, wedle ustalonego wzoru wraz z dokumentami wykazującymi umocowanie osoby podpisującej deklaracje do reprezentowania Kandydata na Uczestnika Powiązania, w tym w szczególności pełnomocnictwo, samodzielnie pobrany wydruk ze strony internetowej CEIDG, o którym mowa w art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz.U.2010.220.1447 z późn. zm.), odpis z KRS lub samodzielnie pobrany wydruk komputerowy, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj.: Dz.U.2007 Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.),
 • List przewodni/podanie uzasadniające zasadność członkostwa, w tym związek z branżą marketingową lub reklamową.

Po otrzymaniu pełnej dokumentacji zgłoszeniowej Koordynator składa wniosek do Przewodniczącego Rady Przedstawicieli Powiązania kooperacyjnego celem zwołania zebrania Rady. Rada składa się z przedstawicieli wszystkich uczestników Powiązania. Na zebraniu Rady Koordynator prezentuje firmę ubiegającą się o członkostwo. Następnie Rada podczas głosowania zdecyduje o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury nowego uczestnika.

W przypadku zaakceptowania nowego uczestnika Powiązania przez Radę, podpisuje on dokument przystąpienia do Powiązania wedle ustalonego wzoru, podpisuje i parafuje Umowę o współpracy w ramach Powiązania kooperacyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. oraz podpisuje aktualną na dzień podpisania dokumentu przystąpienia listę Uczestników Powiązania.

 

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja Przystąpienia do Powiązania kooperacyjnego marketingu i reklamy

Dokument Przystąpienia do Powiązania kooperacyjnego marketingu i reklamy  

 

 

 

 

- Realizowane projekty

 

Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. jako Koordynator Powiązania realizuje projekt pt. „Rozwój i promocja Powiązania kooperacyjnego marketingu i reklamy" w ramach Działania 1.6 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Nadrzędnym celem Projektu jest przeprowadzenie szeregu działań prowadzących do:

- promocji Powiązania Kooperacyjnego,

- zdobycia specjalistycznej wiedzy branżowej i kompetencji,

co bezpośrednio przełoży się na rozwój całego Powiązania Kooperacyjnego oraz korzyści dla poszczególnych jego uczestników, m.in. poprzez obniżenie kosztów funkcjonowania, możliwość zdobycia nowych klientów oraz wzrost konkurencyjności.

Ponadto cele projektu wynikają z celów działalności Powiązania Kooperacyjnego, spisanych w Umowie o współpracy w ramach Powiązania Kooperacyjnego.

 

TERMINY REALIZACJI PROJEKTU: 01.02.2012 – 31.12.2013