Regulamin użytkowania

Regulamin

portaluPowiązanie kooperacyjne w dziedzinie marketingu i reklamy"

 

 1. Postanowienia ogólne

§1

 

Niniejszy regulamin określa misję, zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego o nazwie „Marka Jutra" powołanego w ramach Powiązania kooperacyjnego marketingu i reklamy (dalej: serwis internetowy lub portal).

 

§2

 

 1. Operatorem serwisu jest „Wielkopolski Instytut Jakości" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000126726, kapitał zakładowy: 50 000 złotych w pełni opłacony, NIP: 778-10-66-806, (dalej: Instytut lub Operator serwisu).
 2. Operator serwisu internetowego jest Liderem Powiązania Kooperacyjnego Marketingu i Reklamy powołanego na podstawie umowy o współpracy z dnia 20 lipca 2011 r. Uczestnikami ww. Powiązania na podstawie Umowy o współpracy z dnia 20 lipca 2011 r. są następujące podmioty:
 1. 3IS.PL KRZYSZTOF LIS z siedzibą w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 65 lok. 2, 62-800 Kalisz
 2. ACM-TECH Adam Cichocki z siedzibą w Poznaniu, Os. Stare Żegrze 26 lok.1, 61-249  Poznań
 3. DRAGON FILM MAURYCY KŁOPOCKI z siedzibą w Borowo-Młyn przy ul. Jerzykowskiej 40, 62-007 Biskupice
 4. Eco-Box Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 12, 60-810 Poznań
 5. Gamma Aleksander Urbański z siedzibą z Poznaniu przy ul. Jawornickiej 8/224, 60-161 Poznań
 6. HIL CONSULTING HENRYK SZYMCZAK z siedzibą w Witaszycach przy ul. Piaskowej 4, 63-230 Witaszyce
 7. ŁUKASZ SZYSZKA BIURO DORADCZO-SZKOLENIOWE GRANT z siedzibą w Dębnie przy ul. Ignacego Daszyńskiego 12 lok. 2, 74-400 Dębno
 8. MUSIC ISLET IWONA TOMASZEWSKA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 14, 61-658 Poznań
 9. ORNATUS Wydawnictwo Grafika Użytkowa Anna Woźniak z siedzibą
  w Poznaniu przy ul. Prądzyńskiego 15/2; 61-527 Poznań
 10.  PRODE RADOSŁAW KLIMASZEWSKI z siedzibą w Złotnikach przy ul. Żurawia 61, 62-002 Złotniki
 11.  UMSS Sp. z o.o. z siedzibą z Poznaniu przy ul. Poznańska 28/30, 60-851 Poznań
 12.  Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szelągowskiej 49; 61-626 Poznań.

 

§3

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin;
 2. Klastrze/Powiązaniu – oznacza to podmioty wymienione w § 2 ust. 2 Regulaminu działające łącznie (grupa) na podstawie i w granicach określonych umową o współpracy z dnia 20 lipca 2011 r.;
 3. Portalu/Serwisie – oznacza to serwis internetowy pod nazwą Marka Jutra powołany w ramach Powiązania kooperacyjnego  marketingu i reklamy wraz z wszystkimi dostępnymi usługami i zamieszczonymi informacjami, zlokalizowany w sieci WWW pod adresem www.markajutra.pl;
 4. Uczestniku Klastra/Uczestniku Powiązania – oznacza to każdy podmiot wymieniony w § 2 ust. 2 Regulaminu;
 5. Użytkownik - oznacza to każdy podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z niniejszego serwisu;
 6. Zarejestrowanym Użytkowniku Portalu - oznacza to zarejestrowaną i zweryfikowaną przez Operatora serwisu, osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych nie prowadzącą działalności gospodarczej, osobę prawną i inną jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych niezależnie od jej formy prawnej nie prowadzącą działalności gospodarczej, przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej publ. t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, która/y umieściła na stronach portalu, lub przesłała Uczestnikom Klastra dane o świadczonych przez niego/nią  usługach, posiadanych umiejętnościach, posiadanej wiedzy praktycznej bądź teoretycznej w dziedzinie marketingu i reklamy lub powiązanej z marketingiem i reklamą.
 7. Kliencie Klastra – oznacza to osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych nie prowadzącą działalności gospodarczej, osobę prawną i inną jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych niezależnie od jej formy prawnej nie prowadzącą działalności gospodarczej, przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej publ. t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, która złożyła poprzez Portal zapytanie ofertowe i została zawiadomiona o przyjęciu go do dalszego przetwarzania.
 8. Systemie zarządzającym serwisem – oznacza to program komputerowy umożliwiający działanie portalu.
 9. Administratorze – oznacza to przedstawiciela Operatora serwisu, który rozpoznaje potrzeby Klienta, inicjuje opracowanie oferty poprzez wybór właściwego Uczestnika lub Uczestników Klastra.
 10. Koordynatorze – oznacza to przedstawiciela Uczestnika Klastra, który kieruje budową oferty i wykonaniem umowy zawartej z Klientem Klastra na skutek przyjęcia tej oferty.
 11. Zleceniu – oznacza to przedmiot umowy zawartej na skutek przyjęcia przez Klienta Klastra oferty opracowanej przy wykorzystaniu portalu.
 12. Wewnętrznej bazie informacji – oznacza to uporządkowany wewnętrznie zestaw informacji o Uczestniku Klastra oraz oferowanych przez niego usługach i produktach.
 13. Informacji handlowej - oznacza to pochodzące od Uczestnika Klastra bądź od Zarejestrowanego Użytkownika Portalu informacje o oferowanych przez niego usługach i produktach, proponowanej cenie, terminach realizacji, wymaganiach materiałowych i sprzętowych,
 14. Polityce prywatności – oznacza to zbiór norm regulujących rodzaj, zakres i warunki ochrony danych osobowych gromadzonych na stronach internetowych Portalu.
 15. Newsletterze – oznacza to  wysłany automatycznie do Uczestnika Klastra, serwis informacyjny dotyczący działalności portalu.
 16. Biuletynie branżowym – oznacza to przesyłany do Zarejestrowanych Użytkowników Portalu, za ich zgodą, serwis informacyjny zawierający  opracowania umieszczanych na stronach Portalu materiałów dotyczących marketingu i reklamy.

 

§4

 

Misją Portalu jest:

 1. kreowanie interaktywnej płaszczyzny współpracy pomiędzy Uczestnikami Klastra w dziedzinie marketingu i reklamy;
 2. efektywne łączenie i wykorzystanie zasobów wiedzy w dziedzinie marketingu i reklamy oraz potencjału intelektualnego Uczestników Klastra,
 3. zwiększanie konkurencyjności Klastra oraz uczestników Klastra na rynku usług marketingowych i reklamowych,
 4. promocja wiedzy, produktów oraz usług oferowanych przez Uczestników Klastra oraz Zarejestrowanych Użytkowników Portalu w dziedzinie marketingu i reklamy,
 5. zwiększanie konkurencyjności Klastra oraz uczestników Klastra poprzez umożliwienie szybkiej i kompleksowej realizacji potrzeb Klientów Klastra,
 6. wykorzystanie potencjału Uczestników Klastra w celu oferowania Klientom Klastra innowacyjnych usług marketingowych i reklamowych o wysokiej jakości.

 

§5

 

Portal pełni funkcję informacyjną, promocyjną, popularyzacyjno-naukową, handlową:

 1. funkcja informacyjna portalu polega na umożliwieniu ustawicznej wymiany informacji branżowych pomiędzy Uczestnikami Klastra, pomiędzy Klastrem a Zarejestrowanymi Użytkownikami Portalu, a także pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami Portalu, funkcję informacyjną portalu urzeczywistnia w szczególności newsletter, publikowanie biuletynu branżowego, oraz komunikator,
 2. funkcja promocyjna portalu polega na umożliwieniu zaprezentowania Uczestników Klastra jako liderów innowacyjności w branży marketingowo - reklamowej, a nadto na możliwości zaprezentowania indywidualnej oferty Uczestników Klastra,
 3. funkcja popularyzacyjno-naukowa portalu polega na prezentowaniu na stronach portalu materiałów autorstwa specjalistów z dziedziny marketingu i reklamy,
 4. funkcja handlowa portalu polega na budowaniu portfela Klientów w oparciu o najlepiej zoptymalizowaną ofertę na rynku usług marketingu i reklamy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pozyskania Klienta i wykonania usługi oraz budowy oferty opartej na wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu Uczestników Klastra.

 

II. Podmioty Portalu

 

II. 1. Operator serwisu

 

§6

 

 1. Operator serwisu inicjuje, kieruje, koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie Portalu pod względem techniczno – informatycznym, ale także merytorycznym.
 2. Operator serwisu ustanawia Administratora zarządzającego Systemem Portalu.
 3. Administrator systemu w imieniu Operatora serwisu działając za pośrednictwem Portalu nadzoruje funkcjonowanie portalu spełnianie jego funkcji oraz realizację misji.
 4. Administrator systemu w imieniu Operatora serwisu kontaktuje się z Klientem Klastra i rozpoznaje jego potrzeby, wyznacza odpowiadającego za zbudowanie ofert Uczestnika Klastra, negocjuje z Klientem Klastra, pośredniczy przy zawarciu umowy z Klientem Klastra, organizuje wykonanie umowy zawartej na skutek przyjęcia przez Klienta Klastra oferty opracowanej przy wykorzystaniu Portalu.

 

§7

 

 1. Operator serwisu akceptuje i weryfikuje treści umieszczane przez Uczestników Klastra i Zarejestrowanych Użytkowników Portalu na stronach Portalu.
 2. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania ze stron Portalu wszelkich treści które będą wykraczały poza ramy zakreślone misją Portalu, w szczególności treści nie związane z marketingiem i reklamą.

 

§8

 

 1. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie ewentualnie nienależyte wykonanie zobowiązań zaciągniętych w umowie zawartej na skutek przyjęcia przez Klienta Klastra oferty opracowanej przy wykorzystaniu Portalu.
 2. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za efekt jakichkolwiek działań podjętych w wykonaniu umowy zawartej na skutek przyjęcia przez Klienta Klastra oferty opracowanej przy wykorzystaniu Portalu.

 

II. 2. Uczestnicy Klastra

 

§9

 

 1. Uczestnicy Klastra nie podlegają rejestracji na stronach Portalu. Dostęp do Systemu zarządzającego portalem zapewnia Uczestnikom Klastra Operator serwisu w ramach zawartej umowy o świadczeniu pomocy de minimis.
 2. W dniu rozpoczęcia funkcjonowania Portalu Każdy Uczestnik Klastra otrzymuje login i hasło, które umożliwiają mu korzystanie z funkcji Portalu.
 3. Login Uczestnika Klastra to jego adres e-mail, a hasło jest generowane losowo i przesyłane Uczestnikowi Klastra na jego adres e-mail.
 4. Każdy Uczestnik Klastra tworzy i przekazuje Operatorowi serwisu wewnętrzną bazę informacji na temat świadczonych przez siebie usług, dostarczanych towarów, posiadanej wiedzy i umiejętnościach, oraz wskazuje osoby, które będą każdorazowo wyznaczane na Koordynatora.
 5. Wewnętrzna Baza Informacji jest dostępna na stronach Portalu jedynie dla innych Uczestników Klastra.

 

§10

 

 1. Uczestnik Klastra publikuje na stronach udostępnionych przez Portal szczegółową informację handlową na temat świadczonych przez siebie usług, dostarczanych towarów, cenie oraz terminach wykonania, posiadanej wiedzy i umiejętnościach a także wymaganiach sprzętowych i materiałowych.
 2. Informacja może przyjmować postać zestawienia bądź być ujęta w pakiet usług zmierzających do osiągnięcia określonych celów marketingowych.
 3. Opublikowana informacja handlowa jest ogólnie dostępna na stronach Portalu dla każdego, w tym w szczególności dla potencjalnych Klientów Klastra.
 4. Uczestnik Klastra ma prawo publikować na stronach udostępnionych przez Portal publikacje własne oraz wyniki przeprowadzonych badań związanych z marketingiem i reklamą.
 5. Publikacje własne oraz wyniki przeprowadzonych badań naukowych są ogólnie dostępne na stronach Portalu dla każdego w tym w szczególności dla potencjalnych Klientów Klastra.

 

§11

 

            Uczestnik Klastra ma prawo publikować informacje o uzyskanych nagrodach i posiadanych certyfikatach. Przepis §10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§12

 

Uczestnik Klastra wskazany przez Administratora, wyznacza Koordynatora który w jego imieniu buduje ofertę optymalną dla Klienta Klastra.

 

§13

 

Żaden Uczestnik Klastra nie ponosi odpowiedzialności za efekt jakichkolwiek działań podjętych w wykonaniu umowy zawartej na skutek przyjęcia przez Klienta Klastra oferty opracowanej przy wykorzystaniu Portalu.

 

II. 3. Zarejestrowany Użytkownik Portalu

 

§14

 

 1. Zarejestrowanym Użytkownikiem Portalu może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych nie prowadząca działalności gospodarczej, osoba prawna oraz inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych  niezależnie od jej formy prawnej nie prowadząca działalności gospodarczej, a także przedsiębiorca zarejestrowany/a w systemie komputerowym Portalu. Wszyscy wspólnicy jednej spółki cywilnej uważani są co do tożsamości za jednego Zarejestrowanego Użytkownika Portalu.
 2. Zarejestrowanym Użytkownikiem może zostać w szczególności Uczelnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym publ. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm., Instytut Badawczy w rozumieniu stawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Instytutach Badawczych publ.  Dz. U. 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn zm. Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu stawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk publ. Dz. U. 2010 r. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.

 

§15

 

 1. Celem uzyskania statusu Zarejestrowanego Użytkownika Portalu podmiot powinien przejść proces rejestracji na stronach Portalu, który obejmuje wskazanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym a w tym: imienia i nazwiska, adresu e-mail, informacji o ewentualnym działaniu w imieniu innego podmiotu wskazanego w §14 niniejszego regulaminu, firmy lub nazwy reprezentowanego podmiotu, adresu reprezentowanego podmiotu, w przypadku działania we własnym imieniu – określenia miejsca pracy, zajmowanego stanowiska, wydziału jednostki naukowej, adresu do korespondencji oraz akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku gdy Zarejestrowany Użytkownik Portalu zostanie zaakceptowany przez Operatora Serwisu to otrzyma login i hasło. Otrzymanie loginu i hasła jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Zarejestrowanego Użytkownika Portalu.
 4. Login Użytkownika to jego adres e-mail, a hasło jest generowane losowo i przesyłane temu Użytkownikowi na jego adres e-mail.
 5. Rejestracja jest bezpłatna.
 6. Nadanie statusu Zarejestrowanego Użytkownika Portalu stanowi wyłączną nieograniczoną kompetencję Operatora serwisu, który działa przez Administratora.
 7. Odmowa nadania statusu Zarejestrowanego Użytkownika Portalu nie wymaga jakiegokolwiek powiadomienia i uzasadnienia i nie rodzi po stronie podmiotu ubiegającego się o ten status jakichkolwiek roszczeń.
 8. Zarejestrowanie się osoby fizycznej na stronach portalu stanowi jednoczesne wyrażenie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w ramach funkcjonowania portalu dla celów związanych z jego funkcjonowaniem.

 

§16

 

Zarejestrowany Użytkownik Portalu ma prawo opublikować na stronach udostępnionych przez Portal (dostęp publiczny) bądź przesłać jedynie do wiadomości Uczestników Powiązania (dostęp zamknięty) szczegółową informację handlową na temat świadczonych przez siebie usług, dostarczanych towarów, cenie oraz terminach wykonania, posiadanej wiedzy i umiejętnościach a także wymaganiach sprzętowych i materiałowych.

 

II. 4. Klient Klastra.

 

§17

 

 1. Celem skorzystania z usług oferowanych przez Klaster, potencjalny Klient Klastra wypełnia formularz kontaktowy, w którym wskazuje niezbędne dane: imię i nazwisko, adres e–mail, telefon, informację o ewentualnym działaniu w imieniu innego podmiotu określonego w §3 pkt 7, firmę lub nazwę reprezentowanego podmiotu, treść zapytania, określa zakres oferty i rodzaj współpracy.
 2. Klient Klastra składa zapytanie ofertowe w oparciu o potrzeby własne oraz informacje handlowe dostępne na stronach Portalu.

           

III. Zasady funkcjonowania Portalu

 

III. 1. Podstawowe zasady korzystania z Portalu przez Użytkowników

 

§18

 

            Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, i utworów prezentowanych w ramach Portalu, za wyjątkiem wszelkich treści pochodzących od Uczestników Klastra oraz Zarejestrowanych użytkowników Portalu, należą do Operatora serwisu i podlegają ochronie prawnej. Dotyczy to w szczególności:

 1. utworów chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności: publicystycznych i naukowych;
 2. znaków towarowych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej;
 3. innych treści chronionych na podstawie właściwych przepisów, w tym w szczególności na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

§19

 

 1. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:
  1. Użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu, w tym utworów udostępnianych w ramach Portalu, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego,
  2. bez wyraźnej zgody Operatora serwisu zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, oraz treści prezentowanych w Portalu w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania tych treści;

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których te treści utrwalono;

c) rozpowszechniania tych treści w sposób inny niż określony powyżej w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 1. Użytkownik, który chciałaby wykorzystać treści udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany powyżej ma obowiązek skontaktować się z Operatorem serwisu celem uzyskania odpowiedniej zgody.

 

III.2.Zasady współpracy Uczestników Klastra w ramach Portalu

 

§20

 

 1. W wykonaniu umowy o współpracy z dnia 20 lipca 2011 r. Uczestnicy Klastra stworzyli Portal, który stanowi wielofunkcyjne, interaktywne narzędzie promocji Klastra, wymiany informacji pomiędzy Uczestnikami Klastra oraz budowy optymalnej oferty dla Klienta Klastra.
 2. Administrator systemu serwisu internetowego, po otrzymaniu zapytania ofertowego od potencjalnego Klienta Klastra, kontaktuje się z właściwym ze względu na zapotrzebowanie klienta Uczestnikiem Klastra celem przekazania mu koordynacji w budowie oferty na rzecz tego Klienta.
 3. Właściwy Uczestnik Klastra wskazuje Koordynatora, który z kolei uzgadnia ofertę Klastra z Klientem Klastra.

 

§21

 

 1. Pisemna lub wysłana za pośrednictwem listu e-mail oferta zostaje złożona Klientowi Klastra przez Koordynatora działającego w tym przypadku w imieniu i na rachunek wskazanego przez Administratora Uczestnika Klastra.
 2. Umowę zawartą na skutek przyjęcia oferty, o której mowa powyżej wykonuje Uczestnik Klastra.
 3. Szczegóły zlecenia w tym wszystkie warunki umowy, terminy, oraz wynagrodzenie usługodawcy bądź usługodawców określa odrębna umowa zawarta na skutek przyjęcia oferty, o której mowa w ust. 1.

 

§22

 

            Uczestnicy Klastra mają możliwość porozumiewania się między sobą poprzez specjalnie powołany w tym celu Komunikator.

 

III. 3. Zasady współpracy Uczestników Klastra z Klientami Klastra w ramach Portalu

 

§23

 

 1. Przyjęcie do przetwarzania zapytania ofertowego stanowi wyłączną nieograniczoną kompetencję Operatora serwisu, który działa przez Administratora.
 2. Odmowa przyjęcia zapytania ofertowego do przetwarzania nie wymaga jakiegokolwiek uzasadnienia i nie rodzi po stronie Klienta Klastra jakichkolwiek roszczeń.
 3. Złożenie zapytania ofertowego przez Klienta Klastra nie upoważnia go do domagania się przyjęcia zapytania do przetwarzania przez Portal.

 

§24

 

Złożenie zapytania ofertowego przez Klienta Klastra będącego osobą fizyczną oznacza akceptację przez niego postanowień niniejszego regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach funkcjonowania portalu dla celów związanych z budową oferty oraz realizacją ewentualnej umowy.

 

§25

 

Bez przyjęcia do przetwarzania pozostawione będą wszelkie zapytania ofertowe, zapytania anonimowe oraz, te które nie będą identyfikować potrzeb potencjalnego Klienta.

 

§26

 

Warunkiem uzyskania wiążącej oferty przez Klienta Klastra jest udzielenie Koordynatorowi wszelkich niezbędnych informacji celem jej opracowania.

 

§27

 

Klient Klastra zawiera umowę z Uczestnikiem lub Uczestnikami Klastra poprzez przyjęcie wygenerowanej poprzez Portal indywidualnie opracowanej oferty w zakresie usług marketingu i reklamy.

 

 

III.4. Publikacje własne oraz wyniki przeprowadzonych badań związanych z marketingiem i reklamą

 

§28

 

 1. Uczestnicy Klastra oraz Zarejestrowani Użytkownicy Portalu umieszczają na stronach Portalu publikacje własne oraz wyniki przeprowadzonych badań (badań naukowych) poprzez wypełnienie formularza zamieszonego na stronach Portalu.
 2. Formularz obejmuje w szczególności podanie: tytułu, wprowadzenia, treści głównej, daty publikacji, ilustracji, linków, załączników.
 3. Podczas wypełniania formularza Uczestnicy Klastra  oraz Zarejestrowani Użytkownicy Portalu podejmują decyzję, czy zamieszczane przez nich publikacje mają zostać umieszczone na stronach Portalu (dostęp publiczny) czy też są przeznaczone jedynie do wiadomości Uczestników Klastra (dostęp zamknięty).

 

§29

 

 1. Każda publikacja będzie opatrzona podpisem oraz danymi umożliwiającym kontakt z autorem.
 2. Każda publikacja podlegać może ocenie internautów.

 

§30

 

 1. Autorzy największej liczby publikacji odsłanianych najczęściej, ocenianych najwyżej, z największą liczbą kontaktów z autorem będą punktowani przez Operatora serwisu który będzie prowadził listę najpopularniejszych publikacji.
 2. Zasady przyznawania punktacji określa odrębny dokument dostępny na stronie Portalu po zalogowaniu.  

 

IV. Newsletter

 

§31

 

 1. Uczestnicy Klastra otrzymują na podany adres e-mail, biuletyn informacyjny w formie elektronicznej redagowany przez Operatora serwisu.
 2. Biluletyn informacyjny będzie przesyłany Uczestnikom Klastra z częstotliwością zależną od uznania Operatora serwisu.

 

§32

 

 1. Biuletyn informacyjny dotyczy wszelkich nowości i zmian zachodzących na stronach Portalu, a także zawiera materiały dotyczące tematyki związanej z szeroko pojmowanym działaniem Portalu, ma na celu popularyzację Portalu i jego misji wśród Uczestników Klastra.
 2. Biuletyn informacyjny jest bezpłatny.

 

 

 1. Biuletyn branżowy

 

§33

 

 1. Zarejestrowanym Użytkownikom Portalu rozsyłany będzie serwis informacyjny zawierający opracowania materiałów publikowanych na stronach portalu i dotyczących marketingu i reklamy.
 2. Biuletyn branżowy redagowany będzie przez Operatora serwisu przy udziale Uczestników Klastra.
 3. O częstotliwości ukazywania się biuletynu i wielkości jego zawartości decyduje Operator serwisu.
 4. Biuletyn będzie także zawierać treści o charakterze reklamowym.
 5. Biuletyn branżowy jest bezpłatny.

 

 

 1. Odpowiedzialność, prawa własności intelektualnej

 

§ 34

 

Operator serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu oraz do wprowadzania w nim zmian i modyfikacji bez konieczności wcześniejszego informowania Uczestników Klastra, Zarejestrowanych Użytkowników Portalu i Klientów o swoich planach i zakresie wprowadzanych zmian.

 

§ 35

 

 1. Materiały otrzymywane przez Uczestników Klastra od Zarejestrowanych Użytkowników Portalu są przekazywane i udostępniane bezpłatnie.
 2. Operator serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść materiałów opublikowanych na stronach Portalu przez Uczestników Klastra oraz Zarejestrowanych Użytkowników Portalu pomimo dokonania ich wcześniejszej pozytywnej weryfikacji.
 3. Operator serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron domowych Uczestników Klastra oraz Zarejestrowanych Użytkowników Portralu, których adresy zostaną umieszczone w Portalu.
 4. Operator serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Uczestnika Klastra, Zarejestrowanego Użytkownika Portalu, Klienta lub Użytkownika korzystającego z Portalu wynikających z korzystania z Portalu lub braku takiej możliwości, utraty danych w systemie, opóźnienia w przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu Portalu.

§36

 

 1. Operator serwisu nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego i bezpiecznego dostępu do Portalu lub któregokolwiek z jego elementów, a działanie jakiejkolwiek strony bądź podstrony Portalu może zostać zakłócone przez liczne czynniki poza lub w ramach kontroli Operatora serwisu.
 2. Operator serwisu nie gwarantuje, że Portal lub e-mail wysłany z adresów Portalu - są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

 

§37

 

 1. Operator serwisu informuje, że na Portalu znajdują się teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafika oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty na Portalu układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
 2. Uczestnicy Klastra, Zarejestrowani Użytkownicy Portalu, Klienci Klastra oraz inni Użytkownicy Portalu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych na stronach internetowych Portalu bez pisemnej zgody Operatora serwisu jest zabronione, chyba, że regulamin stanowi inaczej.

 

 1. Działalność reklamowa

 

§38

 

 1. Operator serwisu dopuszcza umieszczanie reklam na stronach internetowych Portalu, na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z reklamodawcą w oparciu o zasadę swobody umów.
 2. Celem umieszczenia reklamy w Portalu, reklamodawca przesyła na wskazany na  stronach internetowych Portalu adres e-mail, w formie elektronicznej, dane rejestrowe niezbędne do zredagowania umowy o oświadczenie usług reklamowych, oraz pliki z reklamą, którą chciałby umieścić w Portalu.
 3. Operator serwisu redaguje projekt tekstu umowy o umieszczenie reklamy i przesyła go w formie pisemnej na adres reklamodawcy.
 4. Podpisując i odsyłając wzór umowy w dwóch egzemplarzach Operatorowi Portalu, Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy o treści wskazanej w projekcie.
 5. Umowa o świadczenie usług reklamowych zostaje zwarta w chwili podpisania umowy przez Operatora serwisu.
 6. Warunki szczegółowe świadczenia usługi reklamowej, a w tym w szczególności, wynagrodzenie Operatora serwisu, rodzaj i wielkość reklamy oraz czas jej trwania.

          

 

 1. Obowiązki Uczestników Klastra, Użytkowników, Zarejestrowanych Użytkowników Portalu, Klientów Klastra

 

§ 39

 

 1. Poprzez korzystanie z Portalu,  Uczestnicy Klastra, Użytkownicy, Zarejestrowani Użytkownicy Portalu oraz Klienci Klastra zgadzają się przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. Zabronione jest korzystanie z Portalu w sposób, który mógłby być uznany za naruszenie prawa.
 2. Uczestnicy Klastra, Użytkownicy, Zarejestrowani Użytkownicy Portalu  oraz Klienci Klastra zobowiązują się, że nie będą przesyłać za pośrednictwem Portalu lub umieszczać w ramach Portalu danych, które zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki, boty, rootkity lub inne szkodliwe programy, są nielegalne, obraźliwe, zastraszające, szkodliwe, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, zniesławiające lub mogą naruszać prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności, prawa do publikacji, lub inne prawa osób trzecich.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji oraz usuwania wszelkich treści, które uzna za nieodpowiednie.

 

§40

 

Uczestnicy Klastra, Użytkownicy, Zarejestrowani Użytkownicy Portalu oraz Klienci Klastra zobowiązują się i gwarantują, że nie będą:

 1. dokonywać ani usiłować dokonać zakłócenia lub nadmiernego obciążenia Portalu,  
 2. podawać nieprawdziwych informacji o sobie lub podszywać się pod inną osobę bądź jednostkę organizacyjną,
 3. wprowadzać lub usiłować wprowadzać w błąd innych  Uczestników Klastra, Użytkowników Zarejestrowanych Użytkowników oraz Klientów Klastra co do swojej tożsamości,
 4. uzyskiwać lub usiłować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części Portalu, systemów komputerowych, serwerów lub sieci należących do Operatora serwisu,
 5. zbierać poufnych informacji o innych Uczestnikach Klastra, Użytkownikach, Zarejestrowanych Użytkownikach Portalu oraz Klientach Klastra lub ich danych osobowych bez wyraźnej zgody tych podmiotów

 

§41

 

 1. Operator serwisu będzie w pełni współpracować z organami ścigania lub innymi właściwymi organami wzywającymi Instytut do ujawnienia tożsamości osób umieszczających w Portalu treści zakazane przez prawo lub wykorzystujących Portal do popełniania przestępstw lub wykroczeń.
 2. Uczestnicy Klastra, Zarejestrowani Użytkownicy Portalu poprzez korzystanie z Portalu, biorą na siebie odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących ich konta i hasła, ograniczenie dostępu przez osoby trzecie do odbiorników użytkownika takich jak komputer czy telefon mobilny z dostępem do sieci Internet, a także wszystkie czynności wykonywane w ramach jego loginu i hasła.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

§42

 

Operator serwisu  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Uczestnikom Klastra, Użytkownikom, Zarejestrowanym Użytkownikom Portalu oraz Klientom Klastra poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych Portalu. Z tego też względu ww. podmioty winny regularnie odwiedzać Portal, aby zapoznać się z nowym Regulaminem. Od chwili wejścia w życie zmian, Uczestnicy Klastra, Zarejestrowani Użytkownicy Portalu, przy logowaniu zostaną powiadomieni o zmianach Regulaminu i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z usunięciem konta Zarejestrowanego Użytkownika Portalu.

 

§43

 

Operator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, czasowego blokowania konta, zamknięcia konta lub usuwania jego zawartości według własnego uznania, w szczególności gdy uzyska informacje, iż Uczestnik Klastra, Zarejestrowany Użytkownik lub Klient Klastra naruszył lub narusza zasady określone w Regulaminie.

 

§44

 

Informacje handlowe zawarte na stronach internetowych Portalu przez Operatora serwisu, Uczestnika Klastra, zarejestrowanego Użytkownika Portalu nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 66, 661 Kodeksu Cywilnego.

 

§45

 

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące, a nieważne postanowienie zostanie zastąpione  postanowieniem, które będzie dopuszczalne i jednocześnie możliwie najdokładniej oddawać zamiar wyrażony w nieważnym postanowieniu.
 2. Wyrażenia niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami językowymi.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz innych aktów powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Mając na uwadze fakt, iż Operator serwisu udostępnia Portal na zasadzie "jak jest" oraz "w miarę możliwości", Operator serwisu nie daje żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do funkcjonowania Portalu, jego zawartości (w tym w szczególności treści otrzymywanych od lub umieszczanych przez Uczestników Klastra, Zarejestrowanych Użytkowników Portalu) lub ich dokładności, rzetelności, kompletności ani aktualności, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancji przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności lub praw osób trzecich.